Οι Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις.

Μελέτη κατανάλωσης και συμβουλές για βελτίωση αυτής. 

Μελέτη και βελτίωση της άεργης ισχύος. (συν.φ)

Αυξήσεις και μειώσεις ισχύων.

Θεμελιακές, περιμετρικές γειώσεις. 

Αλεξικέραυνα και αντικεραυνική προστασία.

Συνδέσεις κινητήρων, και αυτοματισμοί αυτών. 

Μελέτες ειδικού φωτισμού, φωτισμού οδών.

Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. (τηλεφωνικών κέντρων)

Αυτοματισμοί, bus, αυτοματοποιημένο, σπίτι. (έξυπνο σπίτι)

Κατασκευές υποσταθμών μέσης τάσης

Φωτοβολταϊκά συστήματα (αυτόνομα – διασυνδεμένα)

Δομημένη καλωδίωση

Συστήματα ασφαλείας σε συνεργασία με την electronic line

Δορυφορικά και επίγεια συστήματα σε συνεργασία με την electronic line

Οπτικές ίνες