ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τις συσκευές και τους ανθρώπους.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις συσκευές είναι: - Η ηλεκτροχημική διάβρωση στο συνεχές ρεύμα.

- Η δυναμική καταπόνηση σε βραχυκυκλώματα.

- Οι εκρήξεις σε ατμόσφαιρα εκρηκτικών μιγμάτων λόγω σπινθήρων, π.χ. σε περιβάλλον με ατμούς βενζίνης.

- Η πυρκαγιά που προκαλείται από ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκυκλώματα ή και στην ομαλή λειτουργία.

- Η πυρκαγιά λόγω κατεστραμμένης μόνωσης. Αυτό προκαλείται π.χ. όταν δεν μπορεί να απαχθεί η θερμότητα απωλειών.

- Η πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω υπερυψωμένης θερμοκρασίας λειτουργίας (λαμπτήρες, φούρνοι).

 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στα άτομα είναι δύο:

- Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό εμφανίζεται σε ατυχήματα σε εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης.

- Επικίνδυνα ρεύματα που ρέουν μέσα από το ανθρώπινο σώμα.

 

Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, ακόμα και το θάνατο. Πιο κάτω θα ασχοληθούμε κυρίως με τον τελευταίο κίνδυνο, τα ρεύματα δια του σώματος. Αυτός είναι και ο κίνδυνος που εμφανίζεται πιο συχνά και αποτελεί τη βάση 1 για τα μέτρα προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Οι κανονισμοί και η κατασκευή των εγκαταστάσεων και συσκευών επηρεάζονται στο μεγαλύτερο μέρος από τη θεώρηση του παραπάνω κινδύνου της ηλεκτροπληξίας.