ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τις συσκευές και τους ανθρώπους.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις συσκευές είναι: - Η ηλεκτροχημική διάβρωση στο συνεχές ρεύμα.

- Η δυναμική καταπόνηση σε βραχυκυκλώματα.

- Οι εκρήξεις σε ατμόσφαιρα εκρηκτικών μιγμάτων λόγω σπινθήρων, π.χ. σε περιβάλλον με ατμούς βενζίνης.

- Η πυρκαγιά που προκαλείται από ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκυκλώματα ή και στην ομαλή λειτουργία.

- Η πυρκαγιά λόγω κατεστραμμένης μόνωσης. Αυτό προκαλείται π.χ. όταν δεν μπορεί να απαχθεί η θερμότητα απωλειών.

- Η πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω υπερυψωμένης θερμοκρασίας λειτουργίας (λαμπτήρες, φούρνοι).

 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στα άτομα είναι δύο:

- Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό εμφανίζεται σε ατυχήματα σε εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης.

- Επικίνδυνα ρεύματα που ρέουν μέσα από το ανθρώπινο σώμα.

 

Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, ακόμα και το θάνατο. Πιο κάτω θα ασχοληθούμε κυρίως με τον τελευταίο κίνδυνο, τα ρεύματα δια του σώματος. Αυτός είναι και ο κίνδυνος που εμφανίζεται πιο συχνά και αποτελεί τη βάση 1 για τα μέτρα προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Οι κανονισμοί και η κατασκευή των εγκαταστάσεων και συσκευών επηρεάζονται στο μεγαλύτερο μέρος από τη θεώρηση του παραπάνω κινδύνου της ηλεκτροπληξίας.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι κυρίως ωμική με ελάχιστη χωρητικότητα.

 

Η τιμή της εξαρτάται από τα εξής:

  • Δύναμη και επιφάνεια επαφής του σώματος με τον αγωγό.

  • Δρόμος του ρεύματος δια του σώματος.

  • Τάση επαφής. Η αντίσταση είναι μη γραμμική και μειώνεται με την τάση.

  • Σωματική διάπλαση.

  • Κατάσταση της επιδερμίδας. Το πάχος της επιδερμίδας και η υγρασία παίζουν ένα ρόλο.

 

Υψηλές αντιστάσεις έχουμε όταν το δέρμα είναι χοντρό, ξηρό και η επιφάνεια επαφής είναι μικρή. Χαμηλές τιμές προκύπτουν όταν το δέρμα είναι λεπτό, υγρό και η επιφάνεια επαφής μεγάλη.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τις συσκευές και τους ανθρώπους.

 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις συσκευές είναι:

 

- Η ηλεκτροχημική διάβρωση στο συνεχές ρεύμα.

 

- Η δυναμική καταπόνηση σε βραχυκυκλώματα.

 

- Οι εκρήξεις σε ατμόσφαιρα εκρηκτικών μιγμάτων λόγω σπινθήρων, π.χ. σε περιβάλλον με ατμούς βενζίνης.

 

- Η πυρκαγιά που προκαλείται από ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκυκλώματα ή και στην ομαλή λειτουργία.

 

- Η πυρκαγιά λόγω κατεστραμμένης μόνωσης. Αυτό προκαλείται π.χ. όταν δεν μπορεί να απαχθεί η θερμότητα απωλειών.

 

- Η πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω υπερυψωμένης θερμοκρασίας λειτουργίας (λαμπτήρες, φούρνοι).

 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στα άτομα είναι δύο:

- Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό εμφανίζεται σε ατυχήματα σε εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης.

 

- Επικίνδυνα ρεύματα που ρέουν μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, ακόμα και το θάνατο.

 

Πιο κάτω θα ασχοληθούμε κυρίως με τον τελευταίο κίνδυνο, τα ρεύματα δια του σώματος. Αυτός είναι και ο κίνδυνος που εμφανίζεται πιο συχνά και αποτελεί τη βάση 1 για τα μέτρα προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Οι κανονισμοί και η κατασκευή των εγκαταστάσεων και συσκευών επηρεάζονται στο μεγαλύτερο μέρος από τη θεώρηση του παραπάνω κινδύνου της ηλεκτροπληξίας.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις.

Μελέτη κατανάλωσης και συμβουλές για βελτίωση αυτής. 

Μελέτη και βελτίωση της άεργης ισχύος. (συν.φ)

Αυξήσεις και μειώσεις ισχύων.

Θεμελιακές, περιμετρικές γειώσεις. 

Αλεξικέραυνα και αντικεραυνική προστασία.

Συνδέσεις κινητήρων, και αυτοματισμοί αυτών. 

Μελέτες ειδικού φωτισμού, φωτισμού οδών.

Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. (τηλεφωνικών κέντρων)

Αυτοματισμοί, bus, αυτοματοποιημένο, σπίτι. (έξυπνο σπίτι)

Κατασκευές υποσταθμών μέσης τάσης

Φωτοβολταϊκά συστήματα (αυτόνομα – διασυνδεμένα)

Δομημένη καλωδίωση

Συστήματα ασφαλείας σε συνεργασία με την electronic line

Δορυφορικά και επίγεια συστήματα σε συνεργασία με την electronic line

Οπτικές ίνες